Paginabegin

Verkoop- en leveringsvoorwaarden


1. Algemeen

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten. Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover wij dit schriftelijk aan de koper hebben meegedeeld. Eigen voorwaarden van koper zijn voor ons niet bindend, ook niet naast onze algemene voorwaarden.

2. Offertes
Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn offertes vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan tot acht dagen na de aanvaarding door middel van een schriftelijke mededeling worden herroepen. Indien ons, zonder dat wij vooraf een offerte hebben gedaan, een opdracht tot levering bereikt - op welke wijze dan ook, d.w.z. ook via onze vertegenwoordigers - hebben wij gedurende acht dagen het recht de opdrachtgevers schriftelijk te informeren dat wij de opdracht niet aanvaarden. Afroeporders moeten door de koper worden afgenomen binnen de afgesproken termijn.

3. Prijzen
- Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en andere overheidsheffingen

- Wij zijn bevoegd stijgingen van de kosten, die zich voordoen na het plaatsen van de opdracht door te rekenen aan de koper. Onder dergelijke kostenstijgingen vallen in ieder geval stijging van onze aankoopprijzen en van andere kosten waarop de overeengekomen prijs is gebaseerd, zoals prijsverhoging van het verpakkingsmateriaal, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerrechten, wijzigingen in valutaverhoudingen, verhoging van de BTW en van andere overheidsheffingen

- Indien wij de overeengekomen prijs verhogen, heeft de koper het recht de overeenkomst te annuleren, mits hij ons daarvan binnen de acht dagen na de datum van onze mededeling van de prijsverhoging per aangetekend schrijven bericht geeft.

- Indien de koper verzoekt om een andere verpakking van de zaken dan de normaal door ons gehanteerde zullen hem meerkosten in rekening worden gebracht.

4. Levering : risico-overgang
- Leveringen zijn af magazijn tenzij anders is overeengekomen. Dit zal door ons schriftelijk - mogelijk door opneming in een prijscourant of dergelijk schrijven - aan onze afnemers worden medegedeeld en kan driemaandelijks worden gewijzigd. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor de te leveren zaken gaat over op de koper zodra de goederen zijn overgedragen aan de koper.

- Het in vorig lid bedoelde risico gaat tevens over indien de zaken door ons of in onze opdracht ter aflevering aangeboden worden aan de koper en deze om welke reden dan ook niet afneemt : alsdan komen tevens alle door ons in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de koper. 

5. Leveringstermijn : overmacht
- Indien een leveringstermijn is overeengekomen zullen wij zoveel mogelijk trachten binnen die termijn te leveren. Overschrijding van die termijn geeft de koper echter niet het recht om schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Wél heeft de koper het recht ons schriftelijk een nieuwe redelijke leveringstermijn aan te zeggen. Indien ook hierbinnen niet wordt geleverd heeft de koper het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden voor zover instandhouding daarvan niet van hem kan gevergd worden.

-.Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal nimmer als een aan ons toe te rekenen tekortkoming gelden indien deze het gevolg is van een buiten onze macht gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid als hoedanig in ieder geval gelden : oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, machineschade, tekortschieten van leveranciers en/of transporteurs, ziekte van of gebrek aan arbeidskrachten, maatregelen van de overheid (buitenlandse overheden daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

-In geval van niet aan ons toerekenbare niet-nakoming (overmacht) door de in lid 2 bedoelde omstandigheden hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst hetzij op te schorten, hetzij de overeenkomst te annuleren. Wij zullen onze keuze binnen de acht dagen na het opkomen van de oorzaak van de onmogelijkheid te presteren schriftelijk mededelen aan de koper 

6. Vervoer
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, regelen wij het vervoer van de zaken van ons magazijn naar de koper. De wijze van vervoer is te onzer keuze. Voor bestellingen kleiner dan 250 euro, rekenen wij een transportkost van 9 euro aan.

7 .Garantie en aansprakelijkheid
Op door ons geleverde goederen verlenen wij slechts garantie (Richtlijn 99/44/EG), uitsluitend in de vorm van vervanging, zover en zolang wij die van onze leveranciers hebben kunnen bedingen. Garantie geldt niet voor gebreken of defecten, ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste behandeling en andere buiten onze controle liggende oorzaken.

8. Reclamaties
-De koper dient ons binnen acht dagen na levering schriftelijk (beweerde) tekortkomingen te melden, zulks op straffe van verval van zijn recht zich op die tekortkomingen te beroepen. Slechts op die tekortkomingen die zelfs bij nauwkeurige keuring binnen de in de eerste zin genoemde termijn niet door de koper hadden kunnen worden ontdekt kan de koper zich na afloop van die termijn nog beroepen, mits deze tekortkomingen aanstonds na de ontdekking schriftelijk aan ons zijn gemeld.

-Indien de tekortkoming door ons wordt erkend, hebben wij het recht hetzij de zaken te vervangen, hetzij de koopprijs te restitueren dan wel te crediteren.

-De zaken terzake waarvan een tekortkoming wordt geclaimd dienen binnen acht dagen na de ontdekking daarvan aan ons te worden gezonden, dan wel dienen zij te onzer beschikking te worden gehouden, zulks ter keuze van de koper. Retourzending dient franco te geschieden onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.De zaken die ter beschikking worden gehouden zullen zo spoedig mogelijk door ons worden geïnspecteerd. Tot dat moment zijn ze voor risico van de koper.

-Totdat door ons uitdrukkelijk is aanvaard dat de zaken de gestelde tekortkomingen vertonen, mag de koper de betaling van de koopprijs niet opschorten dan wel een beroep op compensatie doen.

9. Eigendomsvoorbehoud
-De eigendom van de geleverde zaken blijft bij ons totdat de koper al hetgeen hij aan ons uit hoofde van of in verband met door ons verrichte leveringen verschuldigd is heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de ons in. eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. 

-Hetgeen de koper uit hoofde van met hem gesloten overeenkomsten aan ons verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van :

 (a).opschorting van betaling of faillissement van de opdrachtgever of aanvraag daartoe;

 (b).besluit van de koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;

 (c).ontbinding van de vennootschap van de koper;

 (d).beslag ten laste van de koper;

 (e).meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door de koper.

In de onder (a) tot en met (d) genoemde gevallen zijn wij bevoegd alle overeenkomsten met de koper met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer de koper niet binnen de acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor al wat hij aan ons verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd onze overige rechten.

10. Betaling
Behoudens tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen netto contant betaalbaar te Antwerpen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van de factuurdatum af de wettelijke rente bepaald in uitvoering van artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd, hetzij andere schriftelijke overeenkomst met de koper. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 120,00EUR. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd verdere leveranties op te schorten of te annuleren.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

11. Geschillen
Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de rechtbanken van Antwerpen en/of het vredegerecht van het vijfde kanton te Antwerpen. Wij zijn echter ook bevoegd de koper te zijnen woonplaats te dagvaarden.

DOWNLOAD

Verkoop- en leveringsvoorwaarden


1. Algemeen

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verkoopovereenkomsten en leveringen van goederen en/of diensten. Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover wij dit schriftelijk aan de koper hebben meegedeeld. Eigen voorwaarden van koper zijn voor ons niet bindend, ook niet naast onze algemene voorwaarden.

2. Offertes
Tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn offertes vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan tot acht dagen na de aanvaarding door middel van een schriftelijke mededeling worden herroepen. Indien ons, zonder dat wij vooraf een offerte hebben gedaan, een opdracht tot levering bereikt - op welke wijze dan ook, d.w.z. ook via onze vertegenwoordigers - hebben wij gedurende acht dagen het recht de opdrachtgevers schriftelijk te informeren dat wij de opdracht niet aanvaarden. Afroeporders moeten door de koper worden afgenomen binnen de afgesproken termijn.

3. Prijzen
- Tenzij anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en andere overheidsheffingen

- Wij zijn bevoegd stijgingen van de kosten, die zich voordoen na het plaatsen van de opdracht door te rekenen aan de koper. Onder dergelijke kostenstijgingen vallen in ieder geval stijging van onze aankoopprijzen en van andere kosten waarop de overeengekomen prijs is gebaseerd, zoals prijsverhoging van het verpakkingsmateriaal, vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, in- of uitvoerrechten, wijzigingen in valutaverhoudingen, verhoging van de BTW en van andere overheidsheffingen

- Indien wij de overeengekomen prijs verhogen, heeft de koper het recht de overeenkomst te annuleren, mits hij ons daarvan binnen de acht dagen na de datum van onze mededeling van de prijsverhoging per aangetekend schrijven bericht geeft.

- Indien de koper verzoekt om een andere verpakking van de zaken dan de normaal door ons gehanteerde zullen hem meerkosten in rekening worden gebracht.

4. Levering : risico-overgang
- Leveringen zijn af magazijn tenzij anders is overeengekomen. Dit zal door ons schriftelijk - mogelijk door opneming in een prijscourant of dergelijk schrijven - aan onze afnemers worden medegedeeld en kan driemaandelijks worden gewijzigd. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor de te leveren zaken gaat over op de koper zodra de goederen zijn overgedragen aan de koper.

- Het in vorig lid bedoelde risico gaat tevens over indien de zaken door ons of in onze opdracht ter aflevering aangeboden worden aan de koper en deze om welke reden dan ook niet afneemt : alsdan komen tevens alle door ons in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de koper. 

5. Leveringstermijn : overmacht
- Indien een leveringstermijn is overeengekomen zullen wij zoveel mogelijk trachten binnen die termijn te leveren. Overschrijding van die termijn geeft de koper echter niet het recht om schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Wél heeft de koper het recht ons schriftelijk een nieuwe redelijke leveringstermijn aan te zeggen. Indien ook hierbinnen niet wordt geleverd heeft de koper het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden voor zover instandhouding daarvan niet van hem kan gevergd worden.

-.Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn zal nimmer als een aan ons toe te rekenen tekortkoming gelden indien deze het gevolg is van een buiten onze macht gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid als hoedanig in ieder geval gelden : oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, machineschade, tekortschieten van leveranciers en/of transporteurs, ziekte van of gebrek aan arbeidskrachten, maatregelen van de overheid (buitenlandse overheden daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

-In geval van niet aan ons toerekenbare niet-nakoming (overmacht) door de in lid 2 bedoelde omstandigheden hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst hetzij op te schorten, hetzij de overeenkomst te annuleren. Wij zullen onze keuze binnen de acht dagen na het opkomen van de oorzaak van de onmogelijkheid te presteren schriftelijk mededelen aan de koper 

6. Vervoer
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, regelen wij het vervoer van de zaken van ons magazijn naar de koper. De wijze van vervoer is te onzer keuze. Voor bestellingen kleiner dan 250 euro, rekenen wij een transportkost van 9 euro aan.

7 .Garantie en aansprakelijkheid
Op door ons geleverde goederen verlenen wij slechts garantie (Richtlijn 99/44/EG), uitsluitend in de vorm van vervanging, zover en zolang wij die van onze leveranciers hebben kunnen bedingen. Garantie geldt niet voor gebreken of defecten, ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste behandeling en andere buiten onze controle liggende oorzaken.

8. Reclamaties
-De koper dient ons binnen acht dagen na levering schriftelijk (beweerde) tekortkomingen te melden, zulks op straffe van verval van zijn recht zich op die tekortkomingen te beroepen. Slechts op die tekortkomingen die zelfs bij nauwkeurige keuring binnen de in de eerste zin genoemde termijn niet door de koper hadden kunnen worden ontdekt kan de koper zich na afloop van die termijn nog beroepen, mits deze tekortkomingen aanstonds na de ontdekking schriftelijk aan ons zijn gemeld.

-Indien de tekortkoming door ons wordt erkend, hebben wij het recht hetzij de zaken te vervangen, hetzij de koopprijs te restitueren dan wel te crediteren.

-De zaken terzake waarvan een tekortkoming wordt geclaimd dienen binnen acht dagen na de ontdekking daarvan aan ons te worden gezonden, dan wel dienen zij te onzer beschikking te worden gehouden, zulks ter keuze van de koper. Retourzending dient franco te geschieden onder vermelding van factuurnummer en factuurdatum.De zaken die ter beschikking worden gehouden zullen zo spoedig mogelijk door ons worden geïnspecteerd. Tot dat moment zijn ze voor risico van de koper.

-Totdat door ons uitdrukkelijk is aanvaard dat de zaken de gestelde tekortkomingen vertonen, mag de koper de betaling van de koopprijs niet opschorten dan wel een beroep op compensatie doen.

9. Eigendomsvoorbehoud
-De eigendom van de geleverde zaken blijft bij ons totdat de koper al hetgeen hij aan ons uit hoofde van of in verband met door ons verrichte leveringen verschuldigd is heeft voldaan. Wij zijn gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de ons in. eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. 

-Hetgeen de koper uit hoofde van met hem gesloten overeenkomsten aan ons verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van :

 (a).opschorting van betaling of faillissement van de opdrachtgever of aanvraag daartoe;

 (b).besluit van de koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;

 (c).ontbinding van de vennootschap van de koper;

 (d).beslag ten laste van de koper;

 (e).meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door de koper.

In de onder (a) tot en met (d) genoemde gevallen zijn wij bevoegd alle overeenkomsten met de koper met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer de koper niet binnen de acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar ons oordeel voldoende zekerheid voor al wat hij aan ons verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd onze overige rechten.

10. Betaling
Behoudens tegenstrijdige schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen netto contant betaalbaar te Antwerpen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper van de factuurdatum af de wettelijke rente bepaald in uitvoering van artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd, hetzij andere schriftelijke overeenkomst met de koper. Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten belopen 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een minimum van 120,00EUR. In geval van niet-tijdige betaling zijn wij gerechtigd verdere leveranties op te schorten of te annuleren.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

11. Geschillen
Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de rechtbanken van Antwerpen en/of het vredegerecht van het vijfde kanton te Antwerpen. Wij zijn echter ook bevoegd de koper te zijnen woonplaats te dagvaarden.

DOWNLOAD